Polityka Prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

 

 

 

I. Postanowienie wstępne.

 

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) Molarr Ewa Stefańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 55B (kod pocztowy 90-553), wpisana do  rejestru przedsiębiorców przez CEDIG,  posiadająca numer REGON 100459959 oraz numer NIP 9471083941,  zwana dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu http://molarr.pl  
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem, lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 

 

II. Dane osobowe.

 

§ 3

 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza rejestracyjnego,
  w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji z Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn.zm).

 

§ 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:
  1. świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi zakupiony w Sklepie towar, tj.:
   • Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP 525-00073-13, REGON 010684960, o kapitale zakładowym w kwocie 774 140 000 zł;
   • Inpost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul.Malborskiej 130, 30-624 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255841, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, NIP 679-28-95-061, o kapitale zakładowym 11 550 000 zł;
   • DPD Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 15,  02-274 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, NIP 526-020-41-10, REGON 012026421 o kapitale zakładowym 88 604 000 zł.
  1. hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy:
   • OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-402) ul. Szkocka 5 lok. 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220286 XIII Wydział KRS, NIP 899-25-20-556, REGON 933029040, o kapitale zakładowym w kwocie 50000,00 zł

   • operatorowi systemu płatności, które to podmioty będą przekazywać środki wpłacone przez Użytkownika na konto bankowe Sklepu, tj.:

   • PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327), ul. Kanclerska 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, 779-23-69-887, REGON 301345068, o kapitale zakładowym w kwocie 4 500 000 zł;

 

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania
do Wykonawcy.

 

§ 6

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać modyfikując swoje dane osobowe po zalogowaniu do panelu klienta lub wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@molarr.pl.

 

§ 7

Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym,
na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

 

III. Pliki cookies.

 

§ 9

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartphonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

 

§ 10

 1. Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies
  na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych
  w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies
  w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

§ 11

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.
Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji
po zalogowaniu.

 

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie
w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

V. Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę.

 

§ 13

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

VI. Inne.

 

§ 14

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

                                                           

§ 15

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.

 

§ 16

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy
  o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@molarr.pl.
 2. Polityka znajduje się na stronie www.molarr.pl oraz w siedzibie Sprzedawcy