Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.molarr.pl

I. Definicje.

 

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego www.molarr.pl, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. Sprzedawca” – MOLARR Ewa Stefańska z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopernika 55 (kod pocztowy 90-553 ), wpisana do  rejestru przedsiębiorców CEDIG posiadająca numer REGON 100459959 oraz numer NIP 9471083941,

  e-mail sklep@molarr.pl

 2. Sklep” - sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej http://molarr.pl/ oraz jej podstronach,

 3. Klient” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie,

 4. Konto” – konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi
  w Regulaminie,

 5. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

 6. Polityka” – Polityka Prywatności i Plików Cookies, która znajduje się pod tym adresem https://www.molarr.pl/content/8-polityka-prywatnosci

 II. Postanowienia ogólne.

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów polegających na umożliwieniu im bezpłatnie stworzenia swego Konta w Sklepie,
a następnie zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.

 

§ 3

 1. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich
  i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 2. Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności, które to koszty są podane odrębnie na stronie https://www.molarr.pl/content/1-dostawa

 § 4

 1. Dokonanie zakupu w Sklepie możliwe jest po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta
  w Sklepie lub bez zakładania Konta.

 2. Procedura rejestracji i założenia Konta w Sklepie została opisana w postanowieniach części IV. Regulaminu.

 § 5

Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz niektórych Państw Unii Europejskiej - aktualna lista jest zawsze dostępna pod adresem  www.molarr.pl

 § 6

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny
  i przeglądarka internetowa.

 2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies
  w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w § 9 - § 11 Polityki.

 

 III. Złożenie i przyjęcie zamówienia.

 § 7

 1. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania
  po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 2. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 § 8

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Klient wybiera w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka” znajdującej się przy wybranym przez Klienta towarze. Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania
  do koszyka kolejnych towarów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji
  z dokonania zakupów. Po dodaniu towarów do koszyka Klient ma możliwość zmiany ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki w koszyku.

 2. Jeżeli Klient nie posiada Konta, to powinien podać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  W przypadku, gdy Klient wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta lub wraz ze złożeniem zamówienia będzie chciał założyć Konto, wówczas do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki.

 3. Jeżeli Klient nie posiada Konta, wówczas ma możliwość jego założenia poprzez kliknięcie przycisku „”. Wyświetli się wówczas formularz rejestracyjny. Postanowienia § 14-16 stosuje się odpowiednio.

 4. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej” a następnie wybrać sposób płatności oraz dostawy, które są wskazane
  w paragrafie poniżej. Po dokonaniu wyboru zostanie wskazana pod koszykiem informacja
  o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt, wówczas automatycznie zaktualizowana zostanie także kwota do zapłaty, uwzględniając wszystkie opisane w tym punkcie opłaty. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. W kolejnym formularzu można zmienić dane zamawiającego, adres dostawy (jeżeli jest inny niż podany
  w Koncie) oraz dodać ewentualne uwagi. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym. 

 5. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem stanowią skierowaną do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych towarów.

 6. Na tym etapie składania zamówienia należy również sprawdzić jego prawidłowość oraz potwierdzić, poprzez kliknięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje przyjęcie przez Klienta oferty Sprzedawcy, o której mowa
  w postanowieniu ustępu powyższego i skutkuje zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§ 9

 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, szybki przelew internetowy obsługiwany przez zewnętrzne kanały płatności, pobranie. Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: odbiór osobisty, przesyłka kurierska.

 2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z zamówieniem są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.

 3.  Koszt dostawy nie stanowi samodzielnej usługi, lecz jest elementem głównej czynności jaką jest sprzedaż towarów.

 4. Koszt, o którym mowa w pkt 3 wliczany jest proporcjonalnie w cenę sprzedawanego towaru, tym samym ceny produktu zarówno netto jak i brutto towaru będą odpowiednio zwiększone.   

 5. Na paragonie lub fakturze VAT widoczna jest jedna pozycja – nazwa towaru, w cenę którego wliczony jest koszt transportu.

 6. Informacja o sposobach płatności oraz dostawy towarów wraz z ich kosztami są dostępne w zakładkach „Koszty wysyłki" i "Formy płatności”.   

 7. Lista punktów, w których możliwy jest osobisty odbiór towarów, dostępna jest w zakładce „Punkty odbioru osobistego”.

 § 10

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient w trakcie składania zamówienia w zakładce „Uwagi do zamówienia” ma możliwość wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.

 2. W przypadku wyboru faktury, jako dołączanego dokumentu sprzedaży, Klient może wybrać dane bilingowe na firmę lub osobę fizyczną, które zarejestrował na swoim koncie. Zostaną one automatycznie zaczytane do formularza faktury. Zabronione jest dodawanie
  w formularzu treści o charakterze bezprawnym.
   

§ 11

 1. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia:

 1. na rachunku bankowym Sprzedawcy,

 2. przy płatności szybkim przelewem internetowym - po otrzymaniu z systemu operatora płatności informacji o jej realizacji,

 3. w przypadku wyboru opcji opłaty za pobraniem – po zawarciu umowy sprzedaży.

 

 IV. Zasady założenia i prowadzenia Konta w Sklepie.

 § 12

Konto w Sklepie mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa), osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

 § 13

 1. Osoba chcąca założyć Konto w Sklepie powinna kliknąć zakładkę „Rejestracja” znajdującą się w górnej części każdej ze stron www składających się na Sklep, w celu wyświetlenia formularza rejestracyjnego. Następnie należy uzupełnić formularz wybierając jeden z poniższych sposobów:

  1. Samodzielne uzupełnienie formularza i podanie w nim danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, · a w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą także NIP i nazwę firmy, adres e-mail, login, hasło do Konta oraz, dodatkowo, numery telefonów. Podany login oraz hasło będą po założeniu Konta służyć do logowania się na nie.

  2. Założenie Konta w Sklepie za pośrednictwem konta posiadanego przez Klienta
   w portalu społecznościowym. W tym celu osoba, która chce założyć Konto w Sklepie, powinna wybrać odpowiednią ikonę portalu, za pośrednictwem, którego chce założyć Konto. Po połączeniu z odpowiednim portalem, Użytkownik, o ile nie był wcześniej już zalogowany w portalu, powinien podać swój login i hasło dostępu do swojego konta oraz kliknąć przycisk „Zaloguj się”. Zostanie wyświetlony komunikat
   o pobraniu informacji z serwisu.  Następnie należy kontynuować rejestrację klikając przycisk „Przejdź do formularza rejestracji” i zgodnie z komunikatem zweryfikować aktualność pobranych informacji, uzupełnić dane do wysyłki oraz obowiązkowe pola
   w przypadku gdyby nie zostały pobrane z konta w serwisie.

 

 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności danych osobowych osób trzecich, które nie udzieliły upoważnienia do założenia Konta w ich imieniu.

 2. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

 3. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj konto” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego
  do Sprzedawcy. Z tą chwilą między Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie.

 4. Sprzedawca po zawarciu umowy, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła
  do Klienta, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta w Sklepie. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz Polityka.

 § 14

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia, bez podania przyczyn, od umowy o założenie Konta w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od dnia, gdy nastąpiło zdarzenie opisane w § 15 ust. 4 Regulaminu.

 2. Postanowienia § 21 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

 § 15

Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak, aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 § 16

Po zalogowaniu się do Konta Klient ma możliwość:

 1. śledzenia statusu zamówienia,

 2. pobrania potwierdzenia sprzedaży zamówionych towarów.

 3. aktualizacji swoich danych podanych przy zakładaniu Konta

 4. dodawania towarów do listy obserwowanych towarów i modyfikowania listy obserwowanych towarów.

 § 17

 1. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób, stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji, zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje.

 § 18

Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 § 19

Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres: ul. Kopernika 55B Łódź 90-553, e-mailem na adres sklep@molarr.pl. Umowa zostanie rozwiązana z chwilą otrzymania wypowiedzenia przez Sprzedawcę.

§ 20

 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o założenie Konta (usunąć Konto) w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, · z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.

 2. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenia Konta przez Sprzedawcę na podstawie ust. 1 powyżej, Klient nie może ponownie założyć Konta bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

  VI. Zwroty i reklamacje.

 § 21

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy objętych jednym zamówieniem.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę
  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres: ul. Kopernika 55, 90-553 Łódź lub pocztą elektroniczną na adres  sklep@molarr.pl 
  .

 3. Klient może skorzystać ze  wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Więcej informacji o procedurze odstąpienia od umowy można znaleźć pod adresem https://www.molarr.pl/content/7--formularz-odstapienia-od-umowy.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są:

 1. rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

 2. rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia,

 3. rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania
  nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane
  od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów dla Klienta.

 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Klienta płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia Sprzedawcy przez Klienta dowodu jej odesłania,
  w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej
  w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 § 22

 1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres: ul. Kopernika 55, 90-553 Łódź,
  lub mailowo na następujący adres e-mail:  sklep@molarr.pl

 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające
  je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

 4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 5. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego.

 6. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) nasi klienci mają możliwość korzystania z platformy do rozstrzygania sporów pomiędzy kupującym a sprzedającym. Wszelkie informacje i odpowiednie formularze znajdują się na stronie https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 § 23


       
1. Sprzedawca Molarr Ewa Stefańska nie wysyła paczek za pobraniem do klientów Indywidualnych , jedynie po dokonaniu przedpłaty lub szybkiego przelewu poprzez bramkę płatniczą PayNow. 

 VII.  Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Molarr Ewa Stefańska z siedzibą w Łodzi mieszczącej się na ul.Kopernika 55B 93-355  tel : 42 671 02 07
 3. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem Ochrony Danych  jest Administrator dostępny pod mailem: sklep@molarr.pl ;
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
 10. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  VIII. Postanowienia końcowe.

 § 24

Regulamin jest dostępny na stronie https://www.molarr.pl/content/3-regulamin oraz w siedzibie Sprzedawcy.